L. N. TOLSTOJ - KRÁLOVSTVÍ BOŽÍ VE VÁS

Abychom poctivě promysleli myšlenky tohoto výboru sestaveného z mnohasetstránkového originálního díla, stojí za to uvědomit si některé výchozí skutečnosti:

  • Člověk není vychováván a veden k boji se sebou samým, k tomu, aby poznal Pravdua podstatu Bytí.
  • Žijeme ve světě zneužívané hmoty a duchovních statků, v krví vykoupeném blahobytu.
  • Obecné povědomí o pokoře, řádu uspořádání věcí a úctě k metafyzickému světu je zúženo na nepochopený svět bájí, mýtů a slepé víry.

 

Kniha Království boží ve vás je historickou mapou dějin neprotivení se násilí a také deníkem, který Lev Nikolajevič psal na cestě Poznání. Od počátku byla tato pro mocenské struktury nebezpečná a nežádoucí kniha zadržována, u nás byla vydána naposledy v roce 1925.

Zdá se, že souhlasné myšlenky zrozené v oceánu Bytí se přitahují a vždy si najdou cestu k sobě. Tak se například na základě upozornění jednoho pražského profesora Lev Nikolajevič seznámil s Chelčického Sítí víry. Myšlenky dvou mužů se skrze pět století propojily. Petr Chelčický byl stejně jako Lev Nikolajevič nekompromisním kritikem církevních pořádků a pro své okolí nedobytnou skálou nenásilí v rozbouřené a krvavé době husitských válek. A co další osobnosti obdobného smýšlení, dalo by se pokračovat Mahátmou Gándhím a mnoha dalšími, kteří odvrhli pokrytectví a utkali se o vládu nad sebou samými…

Já jsem si vyhledal Království boží ve vás díky panu profesoru Boubínovi. Osobně mne velmi překvapilo, s jakou úžasnou silou a odzbrojující argumentací Lev Nikolajevič v knize dokazuje pravdivost myšlenky neprotivení se zlu násilím. Obsahově se mi Království boží ve vás jeví natolik aktuální a potřebné, že jsem pojal myšlenku přičinit se o to, aby byla po devadesáti letech opět vydána.

Můj záměr opět podpořil a zorganizoval (obdobně byla vydána kniha „Doba a dílo Petra Chelčického“ sepsaná ThDr. Janem Rokytou) můj přítel Pavel Šebek. Vzhledem k téměř pětisetstránkovému rozsahu a mnohde se opakujícím formulacím a myšlenkám však bylo potřeba sestavit výbor, který by obsahoval vše podstatné. Dle svého nejlepšího vědomí jsem tedy výbor sestavil a připravil jej k jazykové úpravě.

Mé veliké díky patří Pavlu Šebkovi za jeho organizační talent a cit rozpoznávat věci výjimečné a potřebné, osvícené investorce paní Heleně Procházkové  za to, že pochopila významnou a pro současný svět tak aktuální duchovní hodnotu a výzvu díla, Mgr. Magdě Kurdíkové za to, že se skvěle zhostila nelehkého úkolu a na úkor svého pracovního nasazení vybrousila původní text do podoby naší současné mateřštiny, paní Emě Hajné za laskavé svolení k užití obrazu Zdenka Hajného s názvem „Setkání“ a Miloši Palatkovi jako nakladateli s velkým rozhledem a srdcem.

Cesta životem je cestou jednotlivce, jež sám na svět přichází a také odchází, odnášeje si plody vykonané práce. Přeji si, aby člověk ve svém nitru pochopil a vzkřísil nepohodlné a nežádoucí přikázání desatera NEZABIJEŠ a aby toto přikázání přestalo bloudit po vyprahlých pláních nevědomosti a pokrytectví. V každém z nás je „Spasitel“ i „Satan“, Světlo i Tma a volíme si svou cestu. Volme ji dobře a s rozmyslem, pro Pravdy Poznání a Lásku ...